Các chương trình tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả tại tỉnh Trà Vinh (VOV1 - 15/8/18)