Bình Phước giảm nghèo từ nguồn vốn chính sách (TTXVN- 20h-15/8/17))